n o y a n l a b

پروژه تحقیقاتی ساخت سیستم پایش آنلاین پارامتر TOC در تصفیه‌خانه فاضلاب شیراز

آب در بخش های مختلف یک واحد صنعتی با اهداف متنوعی استفاده می شود. بنابراین، روش های مختلفی را می توان به منظور حصول اطمینان از کیفیت مورد نیاز آب بکار برد. آب مصرف شده به علت آمیخته شدن به انواع آلودگی ها به فاضلاب تبدیل شده و برای پیشگیری از انتقال آلودگی به محیط زیست، عموماً تصفیه میشود. به منظور اطمینان از رعایت اسپک های ارسال فاضلاب به تصفیه خانه و همچنین انطباق با استانداردهای زیست محیطی تخلیه، باید کیفیت فاضلاب خام و پساب تصفیه شده پایش گردد. به دلیل اینکه تأکید بر روش ها و تکنیک های دقیق و حساس آزمایشگاهی وقتگیر است و نیاز به جمع آوری نمونه و تجزیه و تحلیل آن دارند، پایش پیوسته و آنلاین خروجی های فاضلاب میتواند یک ابزار مناسب در راستای ارزیابی کیفیت فاضلاب و همچنین اجرای سیاست های کاهش بار آلودگی و مدیریت مؤثر آلودگی ها و حفاظت تصفیه خانه های فاضلاب و تجهیزات شبکه ها از آلودگی ها باشد. ویژگی های آب مانند اکسیژن محلول (Dissolved Oxygen)، کدورت (Turbidity)، pH، هدایت الکتریکی (Electrical Conductivity)، شاخص مواد آلی (COD، BOD و TOC)، کل جامدات محلول (TDS)، کل جامدات معلق (TSS)، ترکیبات مغذی مانند نیتروژن و ترکیبات آن (نیترات و آمونیاک) و فسفر و ترکیبات آن، از جمله پارامترهای تعیین کیفیت آب، فاضلاب و پساب تصفیه شده هستند.

سیستم پایش آنلاین پارامتر TOC در تصفیه خانه شیراز

کربن آلی پر آب و فاضلاب

کربن آلی در آب و فاضلاب به صورت ترکیبات آلی متفاوت با درجات مختلفی از اکسیداسیون کربن وجود دارد. برخی از این ترکیبات کربنی، میتوانند توسط فرآیندهای شیمیایی و بیولوژیکی اکسید شوند و اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) میتواند برای تعیین چنین مشخصه ای استفاده شود. برخلاف BOD و COD، پارامتر TOC از درجه اکسیداسیون ماده آلی مستقل است و دیگر عناصر متصل به مواد آلی مانند نیتروژن و هیدروژن و مواد غیرآلی که میتوانند در اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیان شده توسط BOD و COD مداخله کنند، در آن تداخلی ایجاد نمی کند. برای تعیین مقادیر TOC، کربن آلی باید اکسید شده و به CO2 تبدیل و مقادیر CO2 توسط آشکارساز اندازه گیری گردد. تفاوت دستگاه های موجود برای اندازه گیری TOC در فرآیند اکسید نمودن و نوع آشکارساز آن ها می باشد. فرآیند اکسیداسیون به طور کلی توسط دو روش قابل انجام است:

  • سیستم پیرولیز در حرارت بالا
  • سیستم فتوشیمیایی در حرارت پایین

در دستگاه های اندازه گیری TOC معمولاً از دو نوع آشکارساز برای تعیین مقادیر CO2 استفاده می شود: آشکارساز مادون قرمز غیر پراکنده (NDIR) و آشکارسازهای هدایتی. آشکارسازهای NDIR که شامل یک منبع نور، سل و یک قسمت آشکارسازی هستند، به دلیل ثبات و کمتر بودن تداخلات نسبت به آشکارسازهای هدایتی بیش تر مورد استفاده قرار میگیرند. البته هر دو نوع آشکارساز نسبت به تداخلات ناشی از تغییرات pH و دما حساس هستند. قابل ذکر است که مقدار TOC بسیار وابسته به نوع آب مورد بررسی می باشد و به عواملی نظیر دما، میزان املاح، pH و فعالیت میکروبی بستگی دارد.


اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)


پارامتر COD یک شاخص مهم برای آنالیز فاضلاب است و برای طراحی و کنترل مناسب راندمان تصفیه خانه محاسبه میشود. این پارامتر به صورت مقدار اکسیژن مورد نیاز برای اکسید کردن کل بار آلی نمونه تعریف میگردد. انواع مختلف مواد آلی که می توانند در آب وجود داشته باشند، با آزمایشات ساده و کوتاه مدت و به¬صورت مجزا قابل اندازه گیری نیستند، لذا میزان مواد آلی موجود در نمونه با پارامتر COD اندازه گیری و شناخته می شود.


اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD)


آزمایش اكسيژن مورد نياز بيوشيميايی، ميزان مواد آلی فاضلاب را از طريق اندازه گيری اكسيژن مصرفی به وسيله ميكروارگانيسم هـا در تجزيـه تركيبات آلی فاضلاب تعيين مي كند. این آزمايش شامل اندازه گيری اكسيژن محلول قبل و بعد از ۵ روز انكوباسيون نمونه در دماي ۲۰ درجه به منظور تعيين ميزان اكسيژن مصرفی به روش بيوشيميایی مباشد.
قابل ذکر است که یکی از مهمترین مسائل محیط زیستی بالا بودن غلظت اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی و کاهش اکسیژن محلول در آب میباشد. یکی از روش هایی که عمدتاً برای تخمین BOD و COD در آب و نمونه های فاضلاب به کار می رود، عبارت است از:


برداشت از مقادیر TOC


در این روش، مقدار TOC اندازه گیری میشود و بر اساس اعتبار آزمایشگاهی با توجه به نسبت TOC:BOD و TOC:COD یک فاکتور ارتباطی میان آنها ارائه می شود. بر اساس مقدار تجربی تکرارپذیر مقرر بین این پارامترها، برای یک منبع مشخص فاضلاب BOD یا COD میتواند از مقادیر ثبت شده TOC به دست آید. ارتباط بین TOC:BOD و TOC:COD باید برای هر مجموعه از شرایط ماتریکس فاضلاب ایجاد شود، زیرا هر تغییر در فاضلاب بر روی ارتباط بین این آلاینده ها اثر می گذارد. قابل ذکر است که این روش با توجه به نیاز به نیروی انسانی ماهر و قیمت بالای آنالایزرهای TOC کاربرد خیلی زیادی ندارد.


نحوه عملکرد سنسور طراحی شده در این تحقیق


در این پروژه دستگاه TOC آنالایزر به منظور اندازه گیری مقدار کربن آلی کل طراحی و ساخته می‌شود. این آنالایزر، کربن‌دی‌اکسید تشکیل شده از اکسیداسیون کربن آلی را اندازه گیری میکند. در این دستگاه از فرآیند اکسیداسیون فتوکاتالیستی (با استفاده از اشعه فرابنفش) در حضور پرسولفات برای تبدیل کربن آلی به گاز کربن‌دی‌اکسید در دمای پایین استفاده میشود و در نهایت مقدار کربن‌دی‌اکسید تولید شده توسط آشکارساز اندازه گیری خواهد شد. قابل ذکر است که در این آنالایزر با اسیدی کردن نمونه و آمیخته کردن نمونه با نیتروژن یا هلیم به منظور حذف کربن غیر آلی، تنها منابع کربن آلی برای اندازه گیری باقی می‌ماند.
در این سیستم نمونه مورد نظر به طور مستقیم به راکتور فتوکاتالیستی وارده شده و در راکتور در حضور کاتالیست، پرسولفات و اشعه ماوراء بنفش، هر کربن آلی پیوندی موجود در نمونه به سرعت اکسید خواهد شد. پرسولفات ماده اكسيدكننده قوی با پتانسيل اكسيداسيون بالا است، كه به طور طبيعی به صورت نمک هاي سديم، پتاسيم و آمونيوم پرسولفات، با قيمتی ارزان در بازار موجود است، با وجود مزيت هايی كه براي پرسولفات بيان شده، واكنش پرسولفات كند است و براي تسريع واكنش ها به كاتاليزور نياز است. با فعال سازی پرسولفات، راديكال سولفات توليد شده و این راديكال سولفات، کربن آلی موجود در نمونه را به کربن‌دی‌اکسید تبدیل میکند. کربن دی اکسیدی که طی این فرآیند تشکیل میگردد، از داخل یک کندانسور عبور میکند و سپس از طریق حلقه بسته سیرکوله میشود. یک آشکارساز افزایش میزان کربن دی اکسید حاصل از اکسیداسیون را اندازه گیری می کند. در هنگام کامل شدن فرآیند اکسیداسیون، کربن دی اکسید در سیستم به تعادل میرسد. نتیجه این آنالیز محاسبه شده و گزارش خواهد شد. سیستم حلقه بسته تهویه شده و سطح کربن دی اکسید به مقدار پایه محیط میرسد و دستگاه آماده آنالیز بعدی میگردد.
قابل ذکر است که سامانه پایش لحظه‌ای پیشنهادی قابلیت اندازه گیری حداقل ۲ برابر حد مجاز پارامتر مورد نظر را خواهد داشت. حد تشخیص سامانه  پیشنهادی کوچکتر از ۵ درصد حد مجاز استاندارد پارامتر مربوطه میباشد. قابل ذکر است که با تعیین ثابت سل برای سنسور مورد نظر در مرحله اولیه میتوان حد تشخیص سنسور را تعیین کرد، با تغییر ثابت سل در مرحله اولیه میتوان محدود اندازه‌گیری سنسور را تغییر داده و در محدوده مورد انتظار قرار داد. قابل ذکر است که امکان کالیبراسیون چند نقطه‌ای برای سامانه پایش لحظه‌ای پیشنهادی وجو دارد و دامنه دمایی کارکرد سامانه پایش لحظه‌ای پیشنهادی متناسب با دامنه دمایی محیط نصب و شرایط دمایی فرآیند کاری منبع تحت پایش می‌باشد. روش و تكنولوژی سنجش تجهيز پايش لحظه‌ای در این تحقیق منطبق با استانداردهاي معتبر زيست محيطي بين المللي شاملStandard Method, ASTM, EN, EPA, ISO, DIN می‌باشد.
کار آیی و مزایای این سیستم به شرح زیر میباشد:
- استفاده از روش فتوکاتالیستی برای تجزیه ترکیبات آلی
- آنالیز کربن آلی کل در محدوده وسیع
- آنالیز نمونه در زمان سریع حدود ٧ − ٣ دقیقه
- عدم نیاز به گاز
- ایمنی کار با دستگاه به دلیل دمای کارکرد پایین و عدم استفاده از ترکیبات شیمیایی خطرناک


فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب به نحوی طراحی میگردند که در هر مرحله با افزایش و یا کاهش برخی پارامترهای کیفی همراه خواهند بود. اندازه گیری سریع و مستقیم این پارامترها به طراحی صحیح و اطلاع از نحوه عملکرد بخش های مختلف این فرآیندها کمک می نماید. اندازه گیری آنلاین برخی از فاکتورهای شیمیایی و فیزیکی در خروجی پساب های بهداشتی و صنعتی، علاوه بر اطلاع رسانی از راندمان کاری یک تصفیه خانه در حذف آلاینده های زیست محیطی، مسئولین مربوطه را از نیز از شاخصه های کیفی پساب دفع شده به محیط زیست و مقایسه آن با میزان استاندارد تعریف شده مطلع مینماید. امروزه با توجه به افزایش روز افزون صنایع مختلف در کشور و الزام سازمان محیط زیست در پایش پساب خروجی از این صنایع، شاهد رشد فزآینده ای از تجهیزات پایش آنلاین در تصفیه خانه های فاضلاب شهری و صنعتی هستیم. بنابراین، انتخاب نوع بهینه‌ای از این تجهیزات و نحوه کارکرد آنها برای مصرف کنندگان حائز اهمیت است. سیستم های پایش آنلاین معمولاً تجهیزات پیچیده‌ای هستند که پس از نصب در محل اندازه گیری، نیازمند رسیدگی های دوره‌ای خواهند بود و عدم انجام سرویس های دوره‌ای آن ها باعث کاهش عمر مفید، دقت و صحت اندازه گیری خواهد شد. با توجه به این مطلب انتخاب تجهیزات مناسب آنلاین میتواند تا حدود زیادی این سرویس ها و نیازمندی ها را کاهش داده و بهره برداری ساده تری حاصل شود.

اجزای سیستم پایش لحظه‌ای TOC


اجزای سیستم پایش لحظه‌ای به شرح زیر میباشد:


سنسور (sensor)


اندازه گیری پارامترها توسط سنسور انجام می¬شود. در حالت کلی دو روش برای نصب سنسورها در سیستم وجود دارد:
مکانیسم اول: سیستم اندازه گیری In-situ یا پراب غوطه ور
مکانیسم دوم : سیستم اندازه گیری Extractive یا استخراجی
هر کدام از روش ها متناسب با موقعیت محل، وضعیت سیال، پارامتر مورد نظر برای اندازه گیری و متد مناسب برای آنالیز انتخاب می گردد. در حالت اول، با توجه به نصب مستقیم سنسورهای آنلاین به صورت غوطه‌ور درون نمونه (آب یا فاضلاب) مطمئناً اندازه‌گیری دقت بالایی را نسبت به حالت دوم که نمونه توسط یک سری مجاری و پمپ به داخل کشیده میشود، دارا میباشد. چراکه برای برخی از پارامترهای مهم نظیر کدروت و یا اکسیژن محلول نمونه مکش شده دچار تغییر ماهیت میگردد و میزان اندازه‌گیری شده آن با میزان واقعیت بسیار متفاوت خواهد شد. موضوع مهم دیگر این است که در روش دوم به دلیل مکش نمونه و وجود تجهیزات مکانیکی نظیر پمپ ها و شیرهای برقی در آنالایزر، و با توجه به وجود ذرات معلق و آلودگی های فراوان در فاضلاب همواره به دلیل انسداد مجاری و یا فشار بیش از حد به این تجهیزات مکانیکی، هزینه های نگهداری و قطعات یدکی بسیار بالا می رود و اپراتورهای این تجهیزات بایستی سالیانه هزینه های گزافی بابت تعویض و یا تعمیر پمپ های نمونه گیری، شیرهای قطع و وصل نمونه و مجاری ورودی نمونه بپردازند. اما در سیستم های غوطه‌وری بدلیل عدم کارکرد تجهیزات مکانیکی این نوع هزینه ها سربار تجهیزات نمیباشند.

مزایا و معایب هرکدام از روش های فوق

به صورت خلاصه مزایا و معایب هر یک روش های فوق در زیر آورده شده است:
مزایای سیستم اندازه‌گیری In-situ:
امکان اندازه گیری در شرایط مختلف، داده واقعی درجا و در محل.

معایب سیستم اندازه‌گیری In-situ:
حساس به شرایط هیدرولیکی، نیاز به محل نصب مناسب و شستشوی مداوم، خوردگی.

مزایای سیستم اندازه‌گیری Extractive:
تنها راه اندازه گیری برای برخی متدها، آنالیز دقیق با شرایط بهتر.

معایب سیستم اندازه‌گیری Extractive:
عملی نبودن برای کدورت های بالا، زمانبر بودن انتقال نمونه، گرفتگی لوله ها، حساس بودن تکنیک های نمونه برداری و احتیاج به پمپ های انتقال.
به منظور کاهش هزینه های نگهداری استفاده از سیستم های شستشوی اتوماتیک معمول است. برای سیستم های استخراجی نیاز است راکتورها و مسیر نمونه‌برداری مرتب تمیز نگه داشته شود. معمولاً محلولی از آب و اسید سولفوریک برای این امر استفاده می شود. برای سیستم های غوطه‌ور شرایط پیچیده‌تر است. معمولاً از روش های زیر برای شسشوی این سنسورها استفاده می شود:


 استفاده از وایپرهای مکانیکی
 استفاده از هوای فشرده
 استفاده از پمپاژ محلول آب و اسید سولفوریک

قابل ذکر است که استفاده از همه روش های فوق الذکر نیاز به بازدید دوره‌ای از سیستم ها را کاهش نمی دهد و در نهایت باید روی تمامی سیستم های بازدید و تمیز کردن کامل بصورت دوره‌ای انجام گیرد.

پارامتر های با اهمیت

پارامترهایی که در اندازه گیری توسط سنسور از اهمیت بالایی برخوردارند، عبارتند از:
 دقت اندازه گیری (precision)
 صحت اندازه گیری (accuracy)
 رزولوشن دیجیتالی (resolution)
 زمان پاسخگویی (response time)
 پروتکل خروجی سنسور (آنالوگ، دیجیتال و ...)


 دیتالاگر و نمایشگر محلی (transmitter, data logger)


دیتالاگر دارای حافظه داخلی است و داده های خام سنسور را به واحدهای قابل اندازه گیری تبدیل میکند. دیتالاگرها برای ارتباط با سیستم های مختلف دارای خروجی های مختلف زیر هستند:
 خروجی آنالوگ (۰تا ۱۰ ولت، ۴ تا ۲۰ میلی آمپر)
 رله های کنترلی (۰ و ۱)
 RS232 (طول کابل محدود)
 RS485 (طول کابل بیشتر)
 CAN bus (طول کابل ها تا یک کیلومتر)
قابل ذکر است که دیتالاگرها دارای نمایشگر و صفحه کلید برای انجام تمامی تنظیمات و نمایش داده ها هستند.

بخش انتقال داده ها به صورت آنلاین (modem, GPRS/GSM)

سیستم های آنلاین معمولاً علاوه بر نمایش محلی در تصفیه خانه ها بایستی مقادیر اندازه گیری شده و ثبت شده خود را به خارج از مجموعه صنعتی ارسال نماید. روش های بسیار زیادی جهت ارسال اطلاعات از محل اندازه‌گیری به خارج از سایت وجود دارد که از جمله آن ها روش های ارتباط تلفنی و یا Phone Modem ، GSM Modem،GPRS Modem و... میباشند که مشکل اصلی همگی آن ها علاوه بر هزینه خرید مودم و دیتالاگر، استفاده از یک خط تلفن مستقیم و یا یک سیم کارت موبایل همیشگی با هزینه های جاری میباشد. علاوه بر آن، به منظور دریافت اطلاعات در مقصد نیاز به نرم افزار مخصوصی می باشد، که این نرم افزارها معمولاً سالیانه نیازمند upgrade خواهند بود که بدون صرف هزینه امکان پذیر نیست. اما روشی وجود دارد که بدون نیاز به هیچ‌کدام از این تجهیزات و خط تلفن و سیم کارت می تواند به صورت مستقیم آنالایزر را به محیط خارج ارتباط دهد. این روش موسوم به LAN است و کافی است دستگاه آنلاینی انتخاب گردد، تا خروجی LAN داشته باشد و مستقیماً به شبکه داخلی آن صنعت متصل گردد. با اختصاص دادن یک IP Valid به این دستگاه میتوان از طریق اینترنت و در هر کجای دنیا با وارد کردن IP و کد مخصوص به این دستگاه ها متصل شده و هیچ گونه نرم افزاری در این روش نیاز نخواهد شد. مودم GSM به صورت ارسال SMS و ارتباط یک طرفه توسط کاربر می باشد. در مودم GPRS انتقال اطلاعات در بازه های زمانی انتخاب شده به صورت اتوماتیک به سرور و آدرس اینترنتی مشخص شده در بستر سیستم ارسال می شود. قابل ذکر است که جهت استفاده از این سرویس باید امکان پوشش سرویس GPRS در محل نصب وجود داشته باشد. سیستم مودم رادیویی نیاز به دید مستقیم داشته و هزینه های اولیه آن زیاد است، اما هزینه جاری برای ارسال داده در این سیستم وجود ندراد.


 نرم افزار نمایش داده ها (software, web based)


برنامه ریزی، اجرا و کنترل فرامین به صورت اتوماتیک (PLC, scada)

استاندارد محل نصب سامانه های پايش لحظه‌ای آب و پساب:
تعیین صحیح محل نمونه‌برداری برای نصب سامانه های پایش لحظه آب و پساب از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و عوامل بسیار زیادی در تعیین این مطلب مؤثر است. در این خصوص توجه به موراد زیر ضروری میباشد:
- سنسورها الزاماً باید در محل هایی نصب شوند که جریان سیال بصورت پیوسته و همیشگی باشد.
- در خصوص تصفیه خانه های فاضلاب، آخرین نقطه در خروجی تصفیه خانه باید مورد پایش قرار گیرد.
- در محل نصب سنسورها هیچ گونه تلاطم سیال نباید وجود داشته باشد.
- کلیه موارد ایمنی و امنیتی سنسورها باید در محل نصب مورد نظر قرار گیرد.
- وجود مکان مناسب برای اندازه‌گیری های مرجع در محل مورد نظر.
انجام کالیبراسیون و اعتبارسنجی تجهیزات به منظور تضمین صحت عملکرد دستگاه و دستیابی به نتایج قابل اعتماد ضروری میباشد. تنها در صورتی نتایج اندازه‌گیری قابل استناد و اعتماد است که عملکرد صحیح تجهیز تعیین شده باشد. از این رو تمامی تجهیزات آنالیز می‌بایست به صورت دوره‌ای بررسی و در صورت نیاز کالیبره شوند.
در صورت وجود اطلاعات گسترده از ماتریس کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب و داده های اندازه گیری شده قبلی در طول زمان مشخص میتوان دستگاه پایش آنلاین را اعتبارسنجی و کالیبره کرد.
اعتبار سنجی و کالیبراسیون دستگاه پایش آنلاین TOC با استفاده از آنالیزهای مشخص انجام خواهد شد. اندازه گیری میزان TOC جهت اعتبارسنجی سیستم پایش آنلاین با روش آنالیز دستگاهی انجام خواهد گرفت. جهت آنالیز، ابتدا ۳۰ میلی‌لیتر از نمونه را در بشر ریخته و pH آن با افزودن پرکلریک اسید ۵ درصد به کمتر از ۳ رسانده شده تا تداخل کربن معدنی از بین برود. سپس یک میلی‌لیتر از نمونه به دستگاه تزریق خواهد شد. جهت اکسیداسیون مواد آلی از محلول ۱ گرم در لیتر دی‌اکسید تیتانیوم استفاده خواهد شد. این محلول پیش از تزریق به دستگاه به مدت ۱۵ دقیقه در دستگاه اولتراسونیک یکنواخت و جهت ترسیم منحنی کالیبراسیون از غلظت های ۱، ۵ و ۱۰ میلی‌گرم در لیتر محلول هیدروژن پتاسیم فتالات و با ۳ بار تکرار استفاده خواهد شد. برای کاهش خطای آنالیز TOC در نمونه ها، تکرار کالیبراسیون دستگاه یکبار در هر هفته انجام خواهد گرفت. آنالیز توصیفی اطلاعات به دست آمده جهت تعیین میانگین، انحراف معیار و خطاي استاندارد میانگین غلظت TOC با استفاده از نرم افزار SPSS انجام خواهد شد. از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت تحلیل توزیع نرمال و برای معنی داری تغییرات غلظتTOC از آزمون کروسکال والیس استفاده میشود. همچنین با توجه به آنکه پراکندگی TOC در نمونه هاي پساب از توزیع نرمال تبعیت نمی کند از آزمون غیرپارامتری کروسکال والیس استفاده خواهد شد.

به منظور مطابقت با قوانین زیست محیطی و به دلیل تغییرپذیری زمانی و مکانی مشخصه های پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب، کنترل آنلاین پارامترهای کیفی از قبیل TOC ضروری به نظر می رسد. علیرغم تمام پیشرفت های حاصله در خصوص طراحی و ساخت تجهیزات ثابت و سیار آزمایشگاهی برای کنترل کیفیت آب و فاضلاب، این تجهیزات قادر به پایش لحظه‌ای و شبانه روزی نیستند و تنها میتوانند در بازه های زمانی محدود و مشخص، نمونه ها را آنالیز کنند. همچنین این تجهیزات نمی توانند حفاظت سلامت عمومی را تأمین کنند. این در حالی است که سیستم های پایش آنلاین و لحظه‌ای، ضمن نمونه‌برداری و آنالیز پیوسته نمونه ها و ذخیره نتایج آنالیز در حافظه طولانی مدت دیتاگر خود، قادرند نتایج حاصله را در فواصل زمانی قابل تنظیم و معین از طریق انواع بسترهای مخابراتی به صورت آنلاین به مراکز کنترل و پایش ارسال نمایند.
از جمله مزایای به کارگیری سیستم های پایش آنلاین آب و فاضلاب، سرعت دریافت اطلاعات بالا، به روز بودن اطلاعات (پایش آنلاین)، هزينه عملياتی و راهبری بسيار پايين، از بین رفتن خطاهای انسانی ناشی از حمل و نقل نمونه و انجام آزمایشات روی آن، کنترل از راه دور مراحل و فرآيندها، انتقال اطلاعات به روش -های تله متری و کاهش هزينه نيروی انسانی میباشد. همچنین با به کارگیری سیستم پایش آنلاین آب و فاضلاب، محيط زيست قادر خواهد بود در هر لحظه ضمن اطلاع از مقادير سنجش شده، بدون حضور فيزيکی نظارت ويژه‌ای را بر واحدهای آلاينده در حوزه استحفاظی خود اعمال نمايد و اخطارهای لازم به صنايعی که به هر دليلی ايجاد آلودگی می‌نمايند، داده شود.

دیدگاه شما چیست؟
کلیه حقوق مادی و معنوی برای مرکز پژوهشی و صنعتی معدنی نویان محفوظ است.